Arendustegevus

Koostöö ja lõimingu kaudu üldpädevuste kujunemiseni õpilastes


Projekti eesmärgiks on täiustada õpetajate koostööoskusi ja suutlikkust käivitada ning hoida ainekavades ja rakendustes lõimitud õpiprotsessi, võimaldamaks kujundada õpilaste üldpädevusi. Projekti tulemusena viiakse Narva Õigeusu Gümnaasiumi meeskonnale läbi täienduskoolitus ja korraldatakse projektipäevad.