Koostöö ja lõimingu kaudu üldpädevuste kujunemiseni õpilastes

Koostöö ja lõimingu kaudu üldpädevuste kujunemiseni õpilastes


Projekti eesmärgiks on täiustada õpetajate koostööoskusi ja suutlikkust käivitada ning hoida ainekavades ja rakendustes lõimitud õpiprotsessi, võimaldamaks kujundada õpilaste üldpädevusi. Projekti tulemusena viiakse Narva Õigeusu Gümnaasiumi meeskonnale läbi täienduskoolitus ja korraldatakse projektipäevad.


Projektist kokkuvõtte


Meie projekt „Koostöö ja lõimingu kaudu üldpädevuste kujunemiseni õpilastes“ on lõpusirgele jõudnud. Projekti raames toimus mitmepäevane koolitus ja siia mahtusid ka projektipäevad. Projekt teostati tänu Eesti Vabariigi ja EL Sotsiaalfondi toetusele.

Projekti eesmärgiks oli täiustada õpetajate koostööoskusi ja suutlikkust käivitada ning hoida ainekavades ja rakendustes lõimitud õpiprotsessi, võimaldamaks kujundada õpilaste üldpädevusi. Projekti tulemusena viidi Narva Õigeusu Gümnaasiumi meeskonnale läbi täienduskoolitus, kus koolituse tulemusena osaleja:

Koolituse tulemusena õppisid  õpetajad rakendama koostööoskuseid ja ainetevahelist lõimingut oma igapäevases praktikas, sh on õpetajate koostöös valminud ainetevahelist lõimingut ja üldpädevust sisaldavad rakenduskavad.
Samuti projekti käigus olid läbiviidud projektipäevad, mis aitasid mitmekesistada õppeainete sisu ja arendada õpilaste õpioskusi, koostööoskusi ja ka enesejuhtimise oskust.
Peale projekti lõppu õpetajad said koostöö kogemuse ning nende koostöö on muutumas koostöiseks õpetamiseks. Koostöine õpetamine tõstab õpilaste motivatsiooni, parandab arusaamist ja õpiharjumusi ning ka õpilaste suhted õpetajatega muutuvad paremaks.
Läbiviidud koolitus aitas õpetajatel teadvustada ja mõtestada lõimingu tähtsust sh läbivate teemade käsitlemisel ja üldpädevuste kujundamisel, mis omakorda aitas õpilastel luua erinevates ainetundides õpitu kohta terviklikku pilti ning aitab paremini toime tulla eri liiki testidega ja uuringutega.
Projekti käigus toimus 4 projektipäeva, mille eesmärgiks oli sihipäraselt arendada nii üldpädevusi kui ka rakendada ainevahelist lõimingut.
Ühe projektipäeva teemaks oli „Tervis ja ohutus“, alateema „Füüsilise aktiivsuse mõju tervisele“. Projektipäeva fookuses oli enesemääratlus- ja õpipädevuse kujundamine läbi õpilaste oma õppetegevuse eesmärgistamise.
Teise projektipäeva fookuses  oli õpilaste kirjutamis- ja suhtluspädevuse arendamine. Mitmekesised kirjutamisoskust arendavad strateegiad aitasid muuta õpilasi passiivsetest tunnisolijatest aktiivseteks tähenduse loojateks.
3.projektipäeva raames keskenduti õpipädevuse arendamisele nimelt probleemülesannete lahendamisele, millega õpilased puutuvad kokku igapäevaelus.
Viimase projektipäeva teema ei olnud juhuslik valik, vaid pigem üleminek järgmiseks arenguetapiks ehk projektiks. Tundides räägiti säästlikust eluviisist, kuidas tähistada uut aastat loodust hoides.
Sellega meie arendustegevus ei piirdu, ees on veel huvitavad projektid ja ettevõtmised.