Lühitutvustus

Narva Õigeusu Gümnaasium (edaspidi kool) on erakool. Kooli omanik on mittetulundusühing «Õigeusu Hariduse Ühing “Ülestõusmine”». Kool tegutseb põhikooli ja gümnaasiumi seaduse raames, samuti erakoolide seaduse ning põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava raames. Kooli õppekava ja põhikiri on registreeritud Hariduse ja Teaduse Ministeeriumis.

Kool asutati 1991. a. ja selle asutajaks oli preester isa Vladislav (Kumõš). Oma tegutsemise esimestel aastatel oli kool päris väike ning asus Narva Kõrgkooli hoones. 1991 a. kolis kool uude hoonesse, kus asub ka käesoleval ajal. 1996 a. toimusid koolis tähtsad kaadrimuutused. Eelmine kooli direktor isa Vladislav oli sunnitud Eestist lahkuma ja direktori kohustusi hakkas täitma tolle aja tuntud Narva ajakirjanik Andrei Ivanen. Sellest ajast algaski kooli kiire ja pidev areng ning kasv. Iga aastaga kasvas kooli õpilaste arv. Kool hakkas aktiivselt edendama ja ellu rakendama kaasava hariduse põhimõtteid, avas uksed puuetega lastele (füüsiliste puuetega (ratastooli lastele)) ja probleemsetest sotsiaalsetest peredest pärit lastele. Jaanuarist 2019. juhtib kooli Tatjana Babanskaja.

Väikese õpilasarvuga klass (mitte rohkem kui 12 inimest) tagab võimaluse läheneda igale õpilasele individuaalselt. Pedagoogid vaatlevad õpilast eelkõige nagu isiksust, arvestades tema individuaalseid erinevusi ja vajadusi, samuti hindavad kaalutlevalt õpilase hariduspotentsiaali. Kool püüab pöörata õpilase tähelepanu vaimsete, absoluutsete ja püsivate väärtuste poole, andes seejuures head ja kvaliteetset haridust.

Oleme Narva linnas tegutsev erakool, mida iseloomustavad lapsesõbralik õpikeskkond ja kristlik ellusuhtumine. Kool tugineb üldhariduskoolina kristlikele tõekspidamistele, mis on aluseks isiksuse täisväärtuslikule elule ning teenivad üldist hüve ühiskonnas. Toetudes oma tegevuses kodu, kooli ja kiriku koostööle, loome eeldused muutuvas maailmas toimetuleva, hooliva ja väärika isiksuse arenguks. Kujundame õpikeskkonna, kus lisaks headele teadmistele ning õpioskustele areneb lapse südametunnistus ja sotsiaalne võimekus. Loome turvalise keskkonna, kus on rohkem koolirõõmu ning vähem pingeid ja kooliväsimust, kus märgatakse ja toetatakse igat last.

Kool olles gümnaasiumi staatuses pakub õppimise võimalusi kõikidele soovijatele, luues sellega ühiskonnale lähedase reaalse keskkonna. See tähendab koos õpivad mitmesuguste võimete ja sotsiaalsete võimalustega lapsed. Sotsialiseerudes nad õpivad üksteist mõistma, tegema koostööd, üksteist toetama, sõbrustama ja teineteise eest hoolitsema. Gümnaasiumi ülesanne pole üksnes anda õpilastele teadmisi riikliku õppekava järgi. Gümnaasiumi ülesanne on õpilasi sotsialiseerida, anda neile kindlustunnet tuleviku suhtes, et nad tunneksid end riigi täisväärtuslike kodanikena ja Ida-Virumaa piirkonna täieõiguslike töötajatena. Viimastel aastatel on koolis kujunenud välja tugev õpetajate koosseis. Gümnaasiumi tasandil on loodud õpetajate professionaalne täiendõppe ja tugiteenuste süsteem. Remonditud on hoone ja õueala kapitaalremont. On uuendatud kooli arvutibaas. Gümnaasium on muutunud õppimiseks atraktiivseks. Gümnaasiumi õpilased proovivad juba kätt traditsioonilistel heategevusmessidel, mida gümnaasium igal aastal korduvalt on korraldanud. Nendel messidel nad müüvad käsitsi valmistatud tooteid ja saadud  tulu, annetavad abivajajatele. Luu- ja lihaskonna probleemidega õpilased, probleemsetest sotsiaalsetest peredest pärit õpilased peaksid juba gümnaasiumis omandama usu oma võimetesse ja edasistesse töövõimalustesse Ida-Virumaal. Hästi toimivate perede õpilased peaksid nägema ja mõistma kaaslaste pingutusi, aitama neid ja tegema hilisemas elus koostööd.

Kooli iseloomustavad kristlik alus ning turvaline, lapsesõbralik ja positiivne keskkond, mis soodustab õpilaste intellektuaalset, sotsiaalset ja vaimset arengut ning toetab pere kasvatuseesmärke.

Üksteisest lugupidamine, hoolimine ja kõigi kaasamine on tähtsal kohal nii töötajate kui ka õpilaste jaoks. Meie koolis tegeletakse iga lapsega personaalselt, arvestades lapse individuaalsust, probleeme lahendatakse diskreetselt.