NÕG õpilasesindus

Narva Õigeusu Gümnaasiumi õpilasesindus on õpilaskonna ametlik, ideoloogiliselt sõltumatu esindusorgan, mis järgib vankumatult oma põhimäärust.

Õpilasesinduse liikmed on valitud esindusse oma klassi õpilaste poolt.

ÕE tegevuse eesmärkideks on:

 1. esindada ja kaitsta kooli õpilaste huve, vajadusi ja seaduslikke õigusi;
 2. aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele ning probleemide lahendamisele;
 3. tõsta õpilaste vastutust ja kohusetunnet;
 4. kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajatega ja kooli juhtkonnaga;
 5. arendada koostööd õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonna vahel;
 6. hea seista õpilaste õpimotivatsiooni ja õpikeskkonna kvaliteedi eest;
 7. järgida ja arendada kooli traditsioone;
 8. koostöös huvijuhiga korraldada ühisüritusi, konkursse, võistlusi ja leida võimalust vaba aja sisustamiseks;
 9. esindada kooli õpilasi kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil.


Õpilasesinduse ülesanne on:


Õpilasesinduse koosseis 2023/2024 õppeaastal

 1. Aleksei Khokhlov
 2. Mark Delovoi
 3. Jaroslava Kolossova
 4. Angelika Dorofeeva
 5. Sofia Terro
 6. Anastasia Dementjeva
 7. Milana Begunova

Õpilasesindus on alati avatud kõigi ettepanekutele ja uutele ideedele!