November

Uudised


Uurimistööde kaitsmine

25. novembril toimus kooli abiturientide uurimistööde avalik kaitsmine.
Kaitsmine osutus säravaks, veenvaks ja teaduspõhiseks. Uurimistööde autorid näitasid üles kindlustunnet materjali tundmises, asjatundlikkust küsimustele vastamisel.
Jelizaveta Gavrilova näitas laialdasi teadmisi küsimuse teooriast ja selle praktilisest rakendamisest teemal “Isiksuse värvitüpoloogia Thomas Ericksoni järgi”. Kristina Maljavina näitas oma töös, kuidas suhtuvad õpilased erinevatesse digikeskkondadesse võõrkeelte õppimisel. Huvi äratas ka Jüri Markovi töö teemal "Klassikalise muusika populaarsus Narva Õigeusu gümnaasiumi õpilaste seas".
Kõik tööd said komisjoni poolt suurepärase ja hea hinnagu. Õnnitleme uurimistööde eduka kaitsmise puhul ja täname ka juhendajaid Jelena Korsak ja Nadežda Bogdanova.

 


Õpilaste loovtööde linnakonverents

24. novembril esitlesid 9. klassi õpilased Jelizaveta Gavrilova ja Mariana Mishina oma loovtööd linna teiste koolide õpilaste ja haridusspetsialistide ees.
Esitluse teemad ("Inglise keele ja ajaloo integreeritud tund", "Paastumaarjapäev") pakkusid kuulajatele huvi, mida kinnitasid meie neiudele esitatud arvukad küsimused. Nii Jelizaveta kui Mariana vastasid kindlalt, asjatundlikult ja isegi kirglikult, täpsustasid, täiendasid oma loovtööde sisu.
Aitäh 9. klassi õpilastele ja nende juhendajatele Jelena Korsak`le ja Tatjana Gavrilovale. Kõik said kingitused Narva linna haridusosakonnalt.

Kolmas projektipäev sai teoks!

22. novembril toimus Narva Õigeusu Gümnaasiumis kolmas projektipäev, kus fookuses oli õpipädevuse kujundamine.
Seekord pakuti õpilastele tegevusi, mis olid seotud probleemi püstitamise ja lahendamise, hüpoteesi sõnastamise ja tõestamisega (või ümberlükkamisega). 12.klassi õpilased said koolipäeva jooksul läbi viia mitmeid tunde, mille teemaks oli samal kuupäeval aset leidnud sõnaraamatute ja entsüklopeediate päev. Õpilastest õpetajad pidid selgitama teatmekirjanduse tähtsust igapäevaelus, demonstreerima teatmeteoste liike ja näitama võimalusi teatmekirjandusega tegelejatele.
Peale tunni teoreetilist osa pakuti saadud teadmisi proovile panna erinevates Kahoot ja Quizizz platvormidel loodud ülesannetes. Harjutuste õige sooritamise eest said õpilased magusa auhinna.
Päeva lõpus jõuti järeldusele, et teatmeteosed on vajalikud ja kasulikud. Pakkus rõõmu nooremate õpilaste huvi projektipäeva vastu ja eelkõige sõnaraamatutega töötamise vastu.


Kohtumine Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stauropegiaalse Naiskloostri iguumenja Filaretaga (Kalacheva)

Narva Õigeusu Gümnaasiumi 30. aastapäeva tähistamise raames 19.11.2021. toimus gümnasistide ja õpetajate kohtumine Pühtitsa kloostri iguumenja Filaretaga. Ta rääkis palve rollist F.M. Dostojevski elus. Kuulajad avastasid loengul suure klassiku elu täiesti uues valguses - sügavalt uskliku, kirikliku inimesena, mis loomulikult kajastus ka tema loomingus.
Sellised kohtumised on Õigeusu gümnaasiumi õpilaste jaoks väga olulised, kuna need nii laiendavad õpilaste silmaringi, kuid ka tugevdavad neid ka õigeusu vaimus.


TÄNA KOOLIS JUUBELIPÄEV!

12.novembrit ootas terve kool. Kardeti, tunti ärevust ja rahutust – vähesed jäid eelseisva sündmuse suhtes erapooletuks. Kõige rohkem avaldas survet seestpoolt sööv vastutus: tähtpäev juhtub ainult üks kord ja seda ei saa tähistada "keskmiselt".
Oli ärevusjudinad ja hirm, kuid esimesed sõnad tõid leevenduse. Enesekindlust purustanud tunne asendus eufooriaga, sest kõik kukkus hästi välja. Esinejad andsid endast parimat näitades oma numbrite, helitehnika ka ei vedanud alt. Muidugi polnud see absoluutselt täiuslik, sest muusika uputas kohati numbreid ja väikesed vaid julged algkoolilapsed olid veidi (just natuke!) mures, kuid Aleksei Hohlovi kaunis laulmine korvas kõik miinused ja puudused kõrvulukustava lainega. Ta inspireeris nii kontserdijuhte kui ka kontserdil osalejaid, vaatajaid ja korraldajaid. Järgnes Elizaveta Gavrilova suurepärane klaveripala, mis lisas veelgi elavamaid emotsioone ja tundeid. Oli tantse, mis tugevdasid dünaamikat ja kutsusid liikuma ka kõige häbelikumaid, ja luuletusi, mis puudutasid kõiki. Loovpotentsiali avamine väärib maksimaalset 5 punkti.
Ürituse pidulikkust andis juurde õpetajate ja koolijuhkonna tunnustamine. Lisaks  tänukirjadele anti välja ordenid ja medalid.
Õnnesoove avaldasid ka teiste koolide ja õppeasutuste esindajad.
Punkti andis ühiselt lauldud laul "Zamõkaja krug". Kogu publik laulis kaasa.
Kokkuvõtteks võin julgelt öelda, et juubel õnnestus. Aga Narva Õigeusu gümnaasium ei peatu sellel tipul - Everest on veel ees!

Filipp Gavrilov, 12. klassi õpilane ja aastapäeva kontserdi juht


Gümnaasiumiõpetajad said ordenid, medalid ja tänukirjad!

Narva Õigeusu Gümnaasiumi 30. aastapäeva auks toimunud pidulikul üritusel autasustati kooli töötajaid väärika panuse eest gümnaasiumi arengusse ja õppeasutuse positiivse maine kujundamisse.
Koolipidaja, Narva Jumalaema Ikooni kiriku ülempreester Vitali Gavrilov luges ette Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Jevgeniuse läkituse, milles ta õnnitles kõiki töötajaid gümnaasiumi aastapäeva puhul ja soovis "õpetajatele Jumala abi kooli vaimsete ja moraalsete aluste tugevdamisel", ... "vaimu ühtsust, tugevat usku kõigisse katsumustesse ja tervist!"
Tunnustuseks märkimisväärse töö eest pälvis Õigeusu gümnaasiumi direktor Tatjana Babanskaja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku ordeni. Samuti pälvis ordeni õigeusuõpetuse õpetaja Tatjana Gavrilova, gümnaasiumi õppealajuhataja ning vene keele ja kirjanduse õpetaja Nadežda Ivanova ning muusika- ja kirikulaulu õpetaja Nadežda Bogdanova autasustati püha märtri Isidor Jurjevski nimeliste medalitega.
Haridus- ja teadusministri tänukirjad pälvisid Aleksandr Ivanov, kes on koolis kehalise kasvatuse õpetajana töötanud 25 aastat; Oksana Morõganova, kes on õpetanud ajalugu ja ühiskonnaõpetust üle 20 aasta; Irina Bahramova, gümnaasiumi õppealajuhataja, suure kogemusega spetsialist ja õppetegevuse korraldamise asjatundja; Žanna Pantelejeva, kodunduse õpetaja, tänu kelle loovusele viiakse ellu huvitavaid projekte ja luuakse loominguline õpikeskkond.
Narva linnapea ning kultuuri- ja haridusosakonna tänukirjad said Marina Ruban, Svetlana Kostsõna, Inna Mištšenko, Irina Zabegaeva, Tatjana Terebilova.

Sellel pidulikul õhtul ei jäänud keegi tänusõnadeta: ei õpetajad, lapsed, vanemad ega vabatahtlikud

 

Õpetajate koostöökohtumine enne 3.projektipäeva

Gümnaasiumi õpetajad valmistuvad tõsiselt järgmiseks projektipäevaks, mis viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti Vabariigi rahastatava projekti "Õpilaste ühispädevuste kujundamine läbi ühise töö ja lõimumise" raames.

Projektipäev on planeeritud 22. novembrile ja on pühendatud õpipädevuse kujundamisele: õpitava materjali kasutamine erinevates olukordades ja probleemide lahendamisel; omandatud teadmiste seos varem õpituga.