Alusseisund

Koolikorralduslikud dokumendid

Asjaajamiskord
Sisehindamise kord
Kodukord (alates 1.09.2020)

Õpilasesinduse põhimäärus
Eelarve 2021-2022 (uuendamisel)
Sisehindamise aruanne 2016-2019 õ.a.
Õppenõukogu tegevuskava 2021. - 2022.õa
Narva Õigeusu Gümnaasiumi arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord
Hädaolukorra lahendamise plaan


Õppekorralduslikud dokumendid

Narva Õigeusu Gümnaasiumi päevakava 2021-2022
Narva Õigeusu Gümnaasiumi üldtööplaan 2021-2022

 

Kooli vastuvõtmine

Õpilaste vastuvõtmise kord
Taotlus 1. klassi vastuvõtmiseks
Taotlus gümnaasiumisse vastuvõtmiseks
Õppeleping 2019