Alusseisund

Koolikorralduslikud dokumendid

Asjaajamiskord
Sisehindamise kord
Kodukord (alates 1.09.2020)

Õpilasesinduse põhimäärus
Eelarve 2021-2022 (uuendamisel)
Sisehindamise aruanne 2016-2019 õ.a.
Õppenõukogu tegevuskava 2020. - 2021.õa
Narva Õigeusu Gümnaasiumi arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord

 

Õppekorralduslikud dokumendid

Kooli päevakava 2020-2021
Kooli üldtööplaan 2020-2021 aasta

Hädaolukorra lahendamise plaan (uuendamisel)

 

Kooli vastuvõtmine

Õpilaste vastuvõtmise kord
Taotlus 1. klassi vastuvõtmiseks
Taotlus gümnaasiumisse vastuvõtmiseks
Õppeleping 2019