Alusseisund

Koolikorralduslikud dokumendid

Asjaajamiskord
Sisehindamise kord
Kodukord (alates 1.09.2020)

Õpilasesinduse põhimäärus
Eelarve 2020-2021
Sisehindamise aruanne 2016-2019 õ.a.
Õppenõukogu tööplaan 2019-2020
Õppenõukogu tegevuskava 2020. - 2021.õa

 

Õppekorralduslikud dokumendid

Kooli päevakava 2020-2021
Kooli üldtööplaan 2020-2021 aasta

Narva Õigeusu Humanitaarkoolis õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise...
Hädaolukorra lahendamise plaan (vene keeles)
Narva Õigeusu humanitaarkooli informatsiooni ohutuse deklaratsioon

 

Kooli vastuvõtmine

Õpilaste vastuvõtmise kord
Taotlus 1. klassi vastuvõtmiseks
Taotlus gümnaasiumisse vastuvõtmiseks
Õppeleping 2019