Alusseisund

Koolikorralduslikud dokumendid

Asjaajamiskord
Sisehindamise kord
Kodukord (alates 1.09.2020)

Õpilasesinduse põhimäärus
Eelarve 2022-2023 (uuendamisel)
Sisehindamise aruanne 2016-2019 õ.a.
Narva Õigeusu Gümnaasiumi arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord
Hädaolukorra lahendamise plaan
Narva Õigeusu Gümnaasiumi temaatilise sisehindamise aruanne 2022
Õppenõukogu tegevuskava 2022.-2023.õa
Avaliku konkursi läbiviimise kord 


Õppekorralduslikud dokumendid

Narva Õigeusu Gümnaasiumi päevakava 2022-2023
Narva Õigeusu Gümnaasiumi üldtööplaan 2022-2022

 

Kooli vastuvõtmine

Õpilaste vastuvõtmise kord
Taotlus 1. klassi vastuvõtmiseks
Taotlus gümnaasiumisse vastuvõtmiseks
Õppeleping 2019